Головна | Реєстрація | Вхід | RSSПонедельник, 16.05.2022, 18:06

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Total of answers: 594
Ми у Facebook
Ми в Instagram
Ми на YouTobe
Поділитися

Нові обрії

Нові обрії

         Педагогічний колектив вважає головною метою передачу підростаючому поколінню суспільного досвіду, багатства духовної культури народу, формування особистісних рис громадянина України, які включають в себе національну свідомість, моральну, художньо-естетичну, правову, трудову культуру, розвиток індивідуальних здібностей і таланту.

         Необхідність досягнення освітньої мети спонукає педагогів Центру естетичного виховання до пошуку нових ефективних освітніх технологій, форм і методів роботи, які б дозволили створити позашкільний заклад нового типу ХХІ століття, який би сприяв творчому, інтелектуальному і духовному розвитку кожної особистості.

 

Педагогічний проект

Тема проекту:

 

"Культурно-освітні практики в діяльності центру естетичного виховання.

Вплив культурно-освітнього середовища на самовизначення та саморозвиток вихованців в центрі естетичного виховання"
 
(Розробив Романцов С.В.) 
 


Цільова стратегія проекту: Актуалізація проблеми вивчення шляхів удосконалення   культурноосвітнього середовища та  його впливу  на самовизначення  і саморозвиток вихованців в ЦЕВ. 
Провідна ідея проекту: Створення системи роботи по удосконаленню культурно-освітнього середовища освітнього закладу  з урахуванням основних критеріїв:

 • наявність традицій та інновацій;
 • комунікативні взаємодії між учасниками педагогічного процесу;
 • організаційно-управлінська структура;
 • духовно-моральних аспектів;
 • психолого-педагогічні елементи. 

Мета проекту: Вивчення специфіки культурно-освітнього середовища   позашкільного закладу та особливостей  впливу мистецтва на творчий розвиток дітей та молоді. 
Актуальність проекту: Зв'язок культурно-освітніх  практик  з досягненням особистісних результатів вихованців по самовизначенню та пошук  домінуючої культурної  ідеї, яка  здатна стати для них справою всього подальшого життя .                                 
Статус проекту: Міський  
Термін реалізації: 2017-2020 рр. 
Місце проведення: м. Шостка, Центр естетичного виховання.
Загальні принципи: Свідомості та активності. Доступності та індивідуальності. Наочності. Систематичності та послідовності. Науковості. Єдності виховання та навчання. 
Основні психолого-педагогічні й методологічні принципи проекту: Особистісно - діяльнісний підхід з урахуванням вікових та психофізіологічних особливостей дітей. Варіативно - програмний підхід. Визнання самооцінки дитини, сприйняття її як особистості. Партнерство, рівноправна співпраця педагогів, дітей та їх батьків. 
Учасники проекту: Адміністрація освітнього закладу. Педагоги-керівники творчих об'єднань, майстерень, гуртків. Вихованці та їх батьки. 
Застосування інноваційних технологій: 

 • Розвиваючого навчання (Формування творчої особистості. Особистісно-орієнтованого навчання. Розв’язання творчих завдань. Організація колективних творчих справ. Саморозвитку.);
 • Виховні технології (Колективного творчого виховання. Створення ситуації успіху.)
 • Соціально-педагогічні технології (Соціального проектування. Профілактичної соціально-педагогічної діяльності.)
 • Організації учнівського самоврядування. 

Методи й методичні прийоми: Критичне осмислення художньої творчості митців різних видів мистецтва. Самооцінювання вихованцями результатів своєї праці. Метод дослідження. Метод проектів. Метод проблемних та експериментальних ситуацій. 
Формування базових компетентностей: Пізнавальної. Практичної. Творчої. Комунікативної. Соціальної.

Навчально-методична та матеріально-технічна база: Сьогодні  в освітній практиці та педагогічній науці  зріс інтерес до вивчення ролі середовища в житті людини і її впливу на становлення особистості дитини і особливо до питань функціонування середовища освітнього закладу. Інноваційною проблемою стає вивчення специфіки культурноосвітнього середовища   позашкільного закладу. Ми розглянемо культурне середовище на мікрорівні - як середовище освітньої установи, а саме центру естетичного виховання. При вивченні умов виховання та освіти вихованців виділимо  напрямок по дослідженню естетичної ролі  середовища і культури особистості. У руслі естетичного освітнього середовища істотною визнається також естетика внутрішнього устрою, побуту навчального закладу. Основною ідеєю тут стає організація життя і діяльності учнів і педагогів «по законом краси», причому велике значення надається організації естетично наповненого, культурного простору силами самих учнів. Вивчення соціокультурного середовища в різних аспектах його  прояву і впливу на вихованців направлено в основному на виявлення культуростворюючої  ролі освітнього закладу , за допомогою якої відбувається реалізація культурно-естетичного компонента освіти і виховання і від якої, в кінцевому підсумку, залежить успішна соціалізація школярів в їх подальшому житті. 
Культурне середовище освітнього закладу ми розглядаємо як сукупність різноманітних критеріїв:  - наявність традицій та інновацій, - комунікативні взаємодії між учасниками педагогічного процесу, - організаційно-управлінська структура, - духовно-моральних аспектів, - психолого-педагогічні елементи. Все це по-своєму впливає на культурно-освітнє середовище освітнього закладу , а воно в свою чергу впливає на процес становлення і розвитку підростаючого покоління. Навколишня атмосфера може як сприяти освітньо-виховним процесам, так і заважати їм. Так, наприклад, проголошення гуманістичних ідей, і цінностей як базисних в життєдіяльності позашкільного закладу без їх глибинного усвідомлення і прийняття з боку педагогічних товариств призводить до розвитку атмосфери притворства (облуди), посилення недовіри, зіткнень між учнями і вчителями, що веде до утвердження авторитарних методів виховання. 
Культурне середовище освітньої установи багато в чому залежить від  культурного середовища району або населеного пункту, на території якого воно розташоване. Виховний потенціал культурного середовища міста реалізується, зокрема, на заняттях «Моє місто», «Історія рідного міста», екскурсій по місту, що надають педагогам можливість звернення до  інтегрованих занять як найважливішого чинника особистісного розвитку в освітньому процесі. Цей напрямок сучасної педагогіки розглядає сам процес гуманістичного виховання школярів в руслі виявлення і усвідомлення культурного потенціалу мегаполісу в формуванні особистісно-ціннісної сфери учнів, що є однією з найбільш значущих в процесі розвитку їхньої духовності. Культурне середовище міста, педагогічно спрямоване на патріотичне, морально-етичне, естетичне виховання школярів,  що  активно сприяє підвищенню ефективності процесу залучення учнів до культури в найширшому сенсі, інтегруючи в собі всі напрямки естетичного, інтелектуального, духовно - морального виховання. 
Настільки ж затребуваною областю сучасної педагогіки стає і область залучення регіонального  фольклорного середовища до процесу виховання духовних цінностей молоді. Дослідження в галузі педагогіки, етнографії, музичного краєзнавства дозволили виявити значимість музично-краєзнавчого матеріалу в загальному руслі розвитку сучасної системи освіти. 
Естетизація освітньо - культурного середовища невіддільна від формування культури почуттів, морального світу особистості, а також і від творчої спрямованості її розвитку. Адже в практиці створення естетичного позашкільного середовища значне місце відводиться власній творчості учнів. 
Здійснюючи психологічний аналіз складових освітнього середовища ми зупиняємо свою увагу на продуктивному і цілеспрямованому створенні культурного середовища самими учасниками освітнього процесу. В таких умовах створюється загальна культура навчального закладу, яка інтегрує всі освітні блоки, забезпечує учнів необхідним запасом знань, засобами творчої діяльності, духовним розвитком і стимулює потребу в саморозвитку. 
Таким чином, така інфраструктура знаходить своє відображення в продуктах дитячої  праці, вихованості та належної навченості вихованців, співробітництва їх з педагогами, у відповідному мікрокліматі в навчальному закладі. У ній головною цінністю освітнього процесу виступають і особистість учня, і особистість педагога, а також їх єдине прагнення до всебічного і гармонійного розвитку. При цьому створюються відповідні умови учнівського буття: атмосфера доброзичливості; гуманний стиль взаємин; допомога учням в оволодінні демократичними принципами життя; обмін досвідом самоосвіти педагога і учнів. 
Пріоритетні ідеї проекту: Визначення освітньо - культурного середовища  як  частини освітньо культурного простору позашкільного закладу, інфраструктури, орієнтованої на організацію успішної життєдіяльності вихованців і учнів, що задає гнучку динаміку їх пізнавальної діяльності та перетворює інтелектуальну активність в особистісну культуру. 
Проект виступає за: Розробку  власного програмно-методичного забезпечення, що відрізняється своїми характерними особливостями,  індивідуальний характер освітніх програм, їх націленість на особистісні характеристики і прояви вихованців і учнів. 
Формування  нового типу гуманістичної системи освіти, що характеризується творчим підходом педагогічного колективу, його авторським та індивідуальним почерком, що становить своєрідність виховної системи  освітнього закладу. 
Впровадження в практику роботи нових  пріоритетів  освіти і виховання, які повинні сприяти формуванню громадянськості, яка виступає в даному випадку не тільки як результат засвоєння правових і морально-етичних норм життя, але  й як багаторівнева  інтегральна  якість особистості, що базується на загальнолюдських цінностях, традиціях народу , відчутті внутрішньої свободи і, одночасно, відповідальності особистості перед собою і іншими членами суспільства, що є запорукою побудови правової держави. 
Проект сприятиме Естетичному і загальнокультурному розвитку; формуванню  культури особистості на основі розвитку ціннісних орієнтацій, смаку, естетичного почуття;  адаптуючої   ролі  естетичного  середовища. Патріотичному, морально-етичному, естетичному вихованню вихованців; розвитку глибоко особистісного ставлення їх до середовища свого проживання, до свого міста. Розвиток вихованців через спілкування зі справжніми зразками мистецтва в музейному  культурному середовищі; сприйняття і емоційне переживання ними художнього образу в його культурному полі. Комплексному  впливу на вихованців  освітнього простору конкретного закладу освіти. Виховання духовних цінностей молоді в процесі залучення до цінностей  культури свого регіону. 
Шляхи реалізації:

 • Проведення моніторингу серед педагогів  з питань усвідомлення ролі  впливу культурно-освітнього середовища на самовизначення та саморозвиток вихованців в центрі естетичного виховання
 • Проведення дослідження серед вихованців і учнів ЦЕВ з питань удосконалення культурно-освітнього середовища та його впливу на самовизначення та саморозвиток вихованців в центрі естетичного виховання. 

Прогнозований результат: Педагогічно організоване  культурне  середовище  можна характеризувати як середовище розвиваюче, що сприяє встановленню гуманістичних відносин між суб'єктами навчально-виховного процесу, що забезпечує діяльнісне  спілкування між ними, стимулюючу творче самовираження, що характеризує його  як найважливіший фактор гуманізації освіти і виховання. 
Ризики: Недостатнє фінансування з боку держави. Недостатній рівень організаційно - управлінської  структури   та комунікативної  взаємодії між учасниками педагогічного процесу.    
Узагальнена форма реалізації: Розробка методичних матеріалів з підсумків вивчення та удосконалення рівня педагогічно організованого  культурно - освітнього  середовища в ЦЕВ  
Фінансування: За рахунок бюджетних коштів

 

Педагогічний проект

«Українське мистецтво XXI ст. - минуле в сьогоденні теперішнє в майбутньому»

Пошук
Календар
«  Май 2022  »
ВсПнВтСрЧтПтСб
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Погода в Шостці
Погода
Наші друзі
Наші друзі
Наші друзі
Наші друзі
Наші друзі
Наші друзі
Наші друзі
Наші друзі
Наші друзі
Наші друзі
Наші друзі
Наші друзі
Наші друзі
Наші друзі

Copyright MyCorp © 2022